ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΦΗΣ ΑΕ διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό τη συνεργασία και τη σύναψη διετούς σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, επικοινωνιακού σχεδιασμού & προβολής, καθώς και υλοποίηση νέας διαφημιστικής καμπάνιας που θα περιλαμβάνει προτάσεις επικοινωνίας και δημιουργικού above και below the line. Η ΑΦΗΣ επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει το κοινό στην αύξηση των ποσοστών συλλογής και ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών.

Σημερινή κατάσταση

Στην χώρα μας, η πλειοψηφία των πολιτών απέχει από τη συμμετοχή στην ανακύκλωση των φορητών μπαταριών. Μάλιστα, για την απαλλαγή των ευθυνών από τις συνέπειες της μη ανακύκλωσης, το κοινό καταφεύγει σε πολυάριθμες δικαιολογίες, όπως: «Δεν έχω χρόνο», «Το ξεχνάω», «Τις αποθηκεύω για μεγάλο χρονικό διάστημα», «Δεν ξέρω πού να ανακυκλώσω», «Δεν πιστεύω στην ανακύκλωση». Βέβαια, το κοινό είναι ενήμερο για τα οφέλη της ανακύκλωσης των φορητών μπαταριών, με πρώτους στην ιεραρχία τους λόγους για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κι έπειτα την αποφυγή εκρήξεων & πυρκαγιών (επικινδυνότητα), ενώ η συνεισφορά στην κυκλική οικονομία αγνοείται. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ένα σταθερό ποσοστό του κοινού, το οποίο υπολογίζεται περίπου στο 30% του πληθυσμού, ανακυκλώνει πάντοτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες του, βρίσκοντας πάντα κάδο ΑΦΗΣ για να τις απορρίψει (70.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα). Στο πεδίο της ανακύκλωσης, η αναγνωρισιμότητα της μάρκας ΑΦΗΣ είναι Top of Mind με ποσοστό άνω του 80% στο Prompt awareness. Όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος εκλαμβάνεται από τον πολίτη και τους εμπλεκομένους συνεργάτες ως η πλέον αποτελεσματική.

Στόχος

Σαν αποτέλεσμα, στόχος της επόμενης καμπάνιας θεωρείται το κοινό που είναι θετικά διακείμενο απέναντι στην ανακύκλωση των φορητών μπαταριών, αλλά παραλείπει να τις απορρίπτει στους κάδους ΑΦΗΣ, και ταυτόχρονα το κοινό το οποίο είναι δύσπιστο απέναντι στη διαδικασία της ανακύκλωσης αυτών.

Target group

Ενήλικες ηλικίας 18-45 πανελλαδικά (core)

 • 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκπόνηση της επικοινωνιακής στρατηγικής, σχεδιασμός και η παρουσίαση δημιουργικών προτάσεων και concepts, δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικού υλικού για την προώθηση των σκοπών της ΑΦΗΣ. Ο διαγωνισμός δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες planning & buying media (media shop).

Συγκεκριμένα, η εκπόνηση της επικοινωνιακής στρατηγικής, η παραγωγή του τηλεοπτικού σποτ και εικαστικών OUTDDOR της ΑΦΗΣ θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί εντός ενός μήνα από τον χρόνο ανάθεσης του έργου και υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

 • 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν Διαφημιστικές Εταιρίες, με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην αγορά του Creative Agency.

2.2 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους ταχυδρομικά σε usb σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της ΑΦΗΣ ΑΕ (ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 54, Υπόψιν κυρίας Νίκης Κάτσιου  μέχρι 28/01/2022 και ώρα 14.00 (καταληκτική ημερομηνία).

 • 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η αμοιβή των διαφημιστικών υπηρεσιών ανέρχεται έως το  ποσό των €200.000, μη συμπεριλαμβανομένων φόρων.

 • 4. Α΄ΦΑΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:

 1. Στρατηγική
 2. Επικοινωνιακή κατεύθυνση
 3. Δημιουργικές προτάσεις & concepts
 4. Εκτιμώμενο κόστος

Οι προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τα παραπάνω θα απορρίπτονται.

Οι συμβατές περιοχές επικοινωνίας θα προέρχονται από σύνθεση και εντοπισμό insights που μπορούν  να εξαχθούν, μεταξύ άλλων, από:

 • On-line desk research
 • Ποσοτική μίνι έρευνα (πχ χρήση λογισμικού Survey/Monkey)
 • afis.gr
 • 5. Β΄ΦΑΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Αφού ενημερωθούν οι επιλεγμένες διαφημιστικές εταιρίες μέχρι τις 28/01/2022,

θα προσκληθούν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στις  9/2/2022.  Η παρουσίαση τους, διάρκειας 1 ώρας, θα γίνει διαδικτυακά ή φυσική συνάντηση στα γραφεία της ΑΦΗΣ.

 • 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες ε ν ε ν ή ν τ α (90) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 • 7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την ΑΦΗΣ Α.Ε μετά από συνολική εκτίμηση του φακέλου προσφοράς, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στη παράγραφο 4. Μεταξύ της ΑΦΗΣ και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας διετούς διάρκειας. Η εξόφληση των τιμολογίων του Αναδόχου θα γίνεται με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του, εντός 60 ημερών από το τέλος του μήνα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου με εξαίρεση το κόστος παραγωγής τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σποτ.

 • 8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η ΑΦΗΣ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των συνεργατών τους, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για τον διαγωνισμό. Η ΑΦΗΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν α) για την καταχώριση των προσωπικών τους στοιχείων, και των στοιχείων του φακέλου που θα προσκομίσουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, β) για την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, από την ΑΦΗΣ ή/και από τρίτα μέρη που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του (Διαγωνισμού), καθώς και γ) για τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι σε σχέση με τα στοιχεία τρίτων που περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας έχουν διασφαλίσει την τήρηση όσων προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά δε αναφορικά με την ενημέρωση και την εξασφάλιση συναίνεσης των υποκειμένων.

Η ΑΦΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν καθώς και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενα με την ΑΦΗΣ τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά σε δικηγόρους, εταιρείες συμβούλων, υπεύθυνοι ΙΤ, εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ). Η ΑΦΗΣ διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται στην ΑΦΗΣ στο πλαίσιο του παρόντος δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή για διαδραστική εμπορική επικοινωνία.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στον υπεύθυνο Επεξεργασίας ΑΦΗΣ A.E – ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 54 – ΤΚ 15235– ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΤΗΛ. 2108030244, 2108030355, email: info@afis.gr.

Share