Εισαγωγείς & Παραγωγοί Μπαταριών

Όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν φορητές ηλεκτρικές στήλες, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 115/2004, υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου 2939 και του Προεδρικού Διατάγματος 115 (δεν έχει οργανώσει ή δεν συμμετέχει σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) υπόκειται βάσει των άρθρων 20 και 14 αντίστοιχα σε ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις και η διανομή των προϊόντων του δεν είναι σύννομη.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι βάση του άρθρου 10, παρ.β του Π.Δ. 115 απαγορεύεται να διακινούνται στην αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Στο παρακάτω αρχείο αναφέρονται οι Εισαγωγείς Μπαταριών στην Ελλάδα με ενεργή μαζί μας σύμβαση:

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ_2021

Η εταιρία ΑΦΗΣ, από τα αρχικά «Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών» είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρία, που αδειοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για την συλλογή και ανακύκλωση των φορητών μπαταριών. Το 2012 ανανεώθηκε η άδεια της ΑΦΗΣ από το ΥΠΕΚΑ.

Παρακάτω βρείτε την πρόσφατη ανανέωση αδείας της ΑΦΗΣ, τα πιστοποιητικά ISO, καθώς και την Περιβαλλοντική Πολιτική:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΦΗΣ

AFIS-9001

AFIS-14001

Περιβαλλοντική Πολιτική ΑΦΗΣ