Εισαγωγή

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η ΑΦΗΣ, όταν χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η Πολιτική Απορρήτου αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας ως προς τη συλλογή και τον τρόπο χρήσης και φύλαξης των εν λόγω πληροφοριών. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας σε συμμόρφωση πάντοτε με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Πολιτική Απορρήτου της ΑΦΗΣ και οι πρακτικές μας στοχεύουν στην κατάλληλη και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφαλή τήρησή τους, σε συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων  (EE)2016/679 (GDPR) και του εθνικού νομικού πλαισίου.

 1. Επεξεργασία δεδομένων &Υπεύθυνος Επεξεργασίας«Επεξεργασία δεδομένων»είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εταιρεία με την επωνυμία”Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον δ.τ «ΑΦΗΣ Α.Ε», που εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 54, ΤΚ 15235.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ΑΦΗΣ
  Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε όταν χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι:
 • Τα στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ,Δ.Ο.Υ),τα οποία καταχωρείτε για τα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας (αιτήματα παραλαβής κάδου, αντικατάστασης κάδου, παραλαβής μπαταριών)
 • Οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, όπως για παράδειγμα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστέλλετε
 1. Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας
  Η ΑΦΗΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τον σκοπό της καταχώρησης των σημείων συλλογής αποβλήτων μπαταριών καιτων αιτημάτων παραλαβής μπαταριών από κάδους ΑΦΗΣ, της οργάνωσης των παραγγελιών νέων κάδων,της εν γένει διαχείρισης του συστήματος συλλογής των αποβλήτων μπαταριών και τηςενημέρωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις ανακύκλωσης.Επιπλέον, επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τη συμμόρφωση με δεσμευτική νομική υποχρέωση, συμπεριλαμβανόμενων των υποχρεώσεωναπό τη νομοθεσία για τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, της υποχρέωσηςενημέρωσης του κοινού και των εποπτικών αρχών, καθώς και λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων.
 1. Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων
  Θα αποθηκεύουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα υποχρεούμαστε εκ του νόμου ή για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, ώστε να μπορούμε να εκτελούμε το έργο της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων μπαταριών.
 1. Εμπιστευτικότητα-Ασφάλεια
  Εφαρμόζονται κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της νόμιμης επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

6 . Με ποιόν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
Κατά περίπτωση, μοιραζόμαστε πληροφορίες που σας αφορούν με συμβεβλημένα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων μπαταριών.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των σημείων συλλογής, στα οποία έχουν τοποθετηθεί κάδοι ΑΦΗΣ (τοποθεσία, επωνυμία οργανισμού ή επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας) μπορούν να κοινοποιούνται στο κοινό, στο πλαίσιο της ενημέρωσηςαναφορικά με τον τρόπο απόρριψης των αποβλήτων μπαταριών, σε εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης ενημέρωσης και πληροφόρησης που επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.

 1. Cookies
  Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε. Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ εμφανίζεται δήλωση για τα cookies και παρέχεται δυνατότητα επιλογής των cookies που θα χρησιμοποιηθούν για την περιήγησή σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των Cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική
 1. Τα δικαιώματά σας και ο τρόπος άσκησής τους.
  Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:
 • Δικαίωμα πρόσβασης:Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία τηρούμε, τον τρόπο και σκοπό επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης:Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν η ακρίβειά τους αμφισβητείται, η επεξεργασία είναι παράνομη ή τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη):Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον είτε έχει παρέλθει ο χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα,για τα οποία έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων:Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσηςΑν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Η επικοινωνία για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας μας ΑΦΗΣ Α.Ε, Λεωφ. Πεντέλης 54 και Κύπρου, Βριλήσσια, ΤΚ 15235 καθώς και με αποστολή emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση info@afis.gr.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της εταιρείας μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Λ. Κηφισίας 1-3, TK 115 23 Αθήνα, email: complaints@dpa.gr, fax: 210-6475628.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@afis.gr.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης:15 Απριλίου 2020