ΑΠΟ 5/5/2023 ΕΩΣ 19/5/2023

Η ΑΦΗΣ ΑΕ (Λ. Πεντέλης 54 & Κύπρου, 3ος όροφος διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση του έργου κατασκευής ελαστικών δαπέδων σε δημοτικά σχολεία της χώρας. Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι από 20/6/2023 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 20/9/2023.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ. ΑΦΗΣ ΑΕ

ΤΜΗΜΑ MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. Πεντέλης 54 & Κύπρου, Βριλήσσια (3ος όροφος)

Τ.Κ. : 152 35

Τηλ. : 210 8030244/355

Fax : 210 8030604

Πληροφορίες: Κάτσιου Νίκη-Μαρία

e-mail: info@afis.gr

5/5/2023 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΑΦΗΣ ΑΕ (Λ. Πεντέλης 54 & Κύπρου, 3ος όροφος, διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση του έργου κατασκευής ελαστικών δαπέδων σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας. Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι από 20/6/2023 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 20/9/2023.

 • 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

Η ΑΦΗΣ ΑΕ στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση κατασκευής ελαστικών δαπέδων ασφαλείας σε σχολικά κτίρια προωθώντας την χρήση των μεταχειρισμένων ελαστικών.

Τα δάπεδα ασφαλείας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1177:2008, ΕΝ1176-1:2017 και ΕΝ 71-3, να συμμορφώνονται με τον κανονισμό 1272/2013 της ΕΕ (Τροποποίηση Κανονισμού REACH) και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Ο ανάδοχος της ΑΦΗΣ ΑΕ που θα κατασκευάσει το έργο θα διαθέτει πιστοποίηση εφαρμογής κατά ISO 9001.

 • 2. ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΕΡΓΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ EPDM ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 εκΧΡΩΜΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝm2Αριθμός ειδικών προστατευτικών δαπέδων ασφαλείαςΤΙΜΗ €/m2ΑΞΙΑ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
6 Δημοτικά σχολεία της Ελλάδος500x500x40mm1 χρώμα (πράσινο)80 τ.μ.6 ειδικά δάπεδα (80 τ.μ. έκαστο)  

Σημειώνεται πως στην τιμή θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα λοιπά έξοδα (κόλλες, κόστος τοποθέτησης & εργατικό κόστος) εκτός μεταφορικών.

 • 3 ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ §2

Τα πλακίδια ασφαλείας θα είναι 2 στρώσεων. Η πρώτη στρώση πάχους 30mm σύμφωνα με τα αναλυτικώς περιγραφόμενα του §2, θα αποτελείται από μαύρους κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού SBR κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,5-3,5 χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με κόλλα πολυουρεθάνης σε αναλογία περίπου 90% κόκκοι και 10% κόλλα. Η δεύτερη (άνω) στρώση πάχους τουλάχιστον 10mm θα αποτελείται από έγχρωμους κόκκους EPDM κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,5-2,5 χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με κόλλα πολυουρεθάνης σε αναλογία περίπου 90% κόκκοι και 10% κόλλα. Για τον σχεδιασμό των τεχνικών χαρακτηριστικών λαμβάνεται υπόψιν η ανάγκη βέλτιστης αντοχής του δαπέδου ασφαλείας κατά τη διάρκεια ζωής του και μη αλλοίωσης της πάνω στρώσης (EPDM), ώστε να μην αποκαλυφθεί η κάτω στρώση SBR.

Η πάνω επιφάνεια των πλακιδίων θα πρέπει να είναι επίπεδη με ελαφρώς στρογγυλεμένες ακμές, με υδατοπερατότητα, ενώ η κάτω θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη με ειδικά αυλάκια έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι πλάκες εφάπτονται στο πλαϊνό τους τμήμα πλήρως μεταξύ τους, ώστε να μην υπάρχουν διαφορικές μετατοπίσεις των πλακών κατά τη χρήση του δαπέδου και ότι η τελική επιφάνεια του δαπέδου είναι απόλυτα επίπεδη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με τη χρήση πίρων σε εργοστασιακά κατασκευασμένες εσοχές στα πλαϊνά τμήματα των πλακών καθώς και με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης στις ενώσεις. Η εφαρμογή όλων των περιμετρικών πλακών πάνω στο υπόστρωμα καθώς και επιλεγμένων ενδιάμεσων σειρών θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης.

Οι διαστάσεις των πλακιδίων ασφαλείας θα είναι μήκους και πλάτους 50×50 εκ. και πάχους σύμφωνα με τον πίνακα του §2.

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον στην προσφορά τιμή για την κατασκευή χυτού δαπέδου EPDM (τιμή € / m2), σε περιπτώσεις που θα κριθεί απαραίτητο. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σε τελειώματα επιφάνειας που χρήζουν κατασκευής ράμπας ή συμπληρώματα) ώστε να αποφευχθούν οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ επιφανείας εδάφους και δαπέδου ασφαλείας.

Όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις και χτυπήματα. Ο κόκκος SBR θα πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής από ανακυκλωμένο ελαστικό επίσωτρο. Η προέλευση θα πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του παραγωγού (μονάδας μηχανικής κοκκοποίησης).

Η κατασκευή του δαπέδου ασφαλείας γίνεται βάσει πρότασης, με το σχέδιο και τα χρώματα, η οποία υποβάλλεται εγκρίνεται από την ΑΦΗΣ. Η πρόταση εκπονείται από τον Ανάδοχο βάσει του σχεδιαγράμματος του χώρου, των φωτογραφιών, και των οδηγιών που παρέχονται από την ΑΦΗΣ. Κατά την ολοκλήρωση του έργου, δημιουργείται σε σημείο που θα υποδειχθεί από την ΑΦΗΣ, το λογότυπο της εταιρείας ‘’ΑΦΗΣ’’ με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχει διάρκεια στο χρόνο και στην χρήση. Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη από την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να έχει άριστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Στην διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα παρέχεται οποιαδήποτε υποστήριξη από τον κατασκευαστή.

Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου ασφαλείας πρέπει να είναι μη τοξικά και να μην περιέχουν ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες βάση της οδηγίας ΕΟΚ 67/548.

 • 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4.1   Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι παραγωγή πλακιδίων με χρήση ελληνικού τρίμματος SBR.

Η ΑΦΗΣ έχει δικαίωμα να ζητήσει, συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα και αξιοπιστία των διαγωνιζομένων.

4.2   Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της ΑΦΗΣ ΑΕ (Λ. Πεντέλης 54 & Κύπρου, Βριλήσια, ΤΚ 152 35, Υπόψιν κας Κάτσιου) μέχρι την Παρασκευή 19/5/2023. (καταληκτική ημερομηνία).

 • 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται δύο σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι με τις ενδείξεις:

5α) Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και

 • Σύντομη περιγραφή της εταιρείας.
 • Τεχνική περιγραφή κατασκευής.
 • Δήλωση υπογεγραμμένη από τον φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου – ατομικής επιχείρησης) ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (σε περίπτωση νομικού προσώπου), στην οποία θα αναφέρεται «Ο Συμμετέχων στον Διαγωνισμό δηλώνω ότι ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ».
 • Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1177:2008, ΕΝ 1176-1:2017 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένους ελληνικούς Φορείς.
 • Πιστοποίηση εφαρμογής κατά ISO 9001.
 • Αποστολή εγγύησης κατασκευής και διάρκειας ζωής ελαστικών δαπέδων ασφαλείας σύμφωνα με το §3.

5β) Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»).

Προαίρεση: Η προμήθεια και τοποθέτηση μέχρι επιπλέον έξι (6) δαπέδων των 80 τ.μ. έκαστο για την χρονική περίοδο 1/10/23 έως και 30/9/24 με ισχύουσα την τιμή της προσφοράς.

 • 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες ε ν ε ν ή ν τ α (90) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 • 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έγιναν αποδεκτές. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Τιμή 70%.
 • Βαθμολογία με βάση την συνολική αξιολόγηση της πρότασης 30%.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι:

➢ Η εμπειρία σε αντίστοιχα έργα εταιρειών, οργανισμών και φορέων.

➢ Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου στον απαιτούμενο χρόνο.

➢ Η μεθοδολογία σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή κατασκευής και ο τρόπος υλοποίησής της κατασκευής.

➢ Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1177:2008, ΕΝ 1176-1:2017 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένους ελληνικούς Φορείς.

➢ Πιστοποίηση εφαρμογής κατά ISO 9001.

➢ Αποστολή εγγύησης κατασκευής και διάρκειας ζωής ελαστικών δαπέδων ασφαλείας σύμφωνα με το §3.

 • 8. AMOIBH ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνεται με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του, εντός 30 ημερών από το τέλος του μήνα έκδοσης των σχετικών τιμολογίων.

 • 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η ΑΦΗΣ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για τον διαγωνισμό. Η ΑΦΗΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν α) για την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων, και των στοιχείων του φακέλου που θα προσκομίσουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, β) για την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, από την ΑΦΗΣ ή/και από τρίτα μέρη που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του (Διαγωνισμού), καθώς και γ) για τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η ΑΦΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν καθώς και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενα με τη ΑΦΗΣ τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά σε δικηγόρους, εταιρείες συμβούλων, υπεύθυνοι ΙΤ, εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ). Η ΑΦΗΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Περαιτέρω οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αντιταχθούν πλήρως ή εν μέρει στη μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων για εμπορικές πληροφορίες, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή για διαδραστική εμπορική επικοινωνία.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στον υπεύθυνο Επεξεργασίας ΑΦΗΣ A.E – Λ. Πεντέλης αρ. 54 – ΤΚ 15235 – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΤΗΛ. 210 8030244, 210 8030355, email: info@afis.gr

Share