Σκοπός Εταιρίας

Σκοπός της εταιρίας μας είναι η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της προς τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις-μέλη (εισαγωγείς και παραγωγοί μπαταριών), καθώς και η αποδοτικότερη αξιοποίηση όλων των πόρων της, με απόλυτη διαφάνεια, και πάντα με γνώμονα την Προστασία του Περιβάλλοντος, την Βιωσιμότητα και την Κυκλική Οικονομία.

Σκοπός Εταιρίας
Ποσοτικοί primary
Ποσοτικοί hover

Ποσοτικοί

Ποιοτικοί primary
Ποιοτικοί hover

Ποιοτικοί