Νόμος 4819/Αρ. Φύλλου 129/23-07-2021

Με βάση το Νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/6.8.2001) περί εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προιόντων όλες οι επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν και διαθέτουν στην Ελληνική αγορά συσκευασμένα προιόντα καθώς και άλλα προιόντα όπως μπαταρίες, συσσωρευτές,ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά οχημάτων κλπ. είναι υποχρεωμένες να μεριμνούν για τη συλλογή και την ανακύκλωση τους.

Ως εναλλακτική διαχείριση προσδιορίζονται οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων προιόντων ώστε να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την εναλλακτική διαχείριση περιλαμβάνουν:

Α) Την αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων με τη μείωση του συνολικού όγκου τους και των επικίνδυνων συστατικών τους καθώς και την επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτηση των υλικών που αποτελούνται.

Β) Την αρχή της ευθύνης του προσώπου που ρυπαίνει

Γ) Την αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων, δημοσίων και ιδιωτικών.

Δ) Την αρχή της ενημέρωσης του χρήστη και καταναλωτή και την συμβολή του στα προγράμματα της εναλλακτικής διαχείρισης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ)

Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει ότι, δυνάμει του Ν. 2939/2001(ΦΕΚ 179Α/06.08.2001) και του ΠΔ 115/2004 (ΦEK 80Α/05.03.2004), επιχειρήσεις (υπόχρεοι διαχειριστές) οι οποίες:

(i) κατασκευάζουν φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές ή αυτές των οποίων η επωνυμία αναγράφεται στο τελικό προϊόν,
(ii) εισάγουν φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές,

οργάνωσαν και συμμετέχουν στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με τον διακριτικό τίτλο Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 106155/7.7.2004 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1056Β/14.07.2004).

Η 1η Αυγούστου 2004 είναι η ημερομηνία εκκίνησης των οικονομικών υποχρεώσεων των υπόχρεων διαχειριστών προς το Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας συμμετοχής τους στο Σύστημα.

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και του ΠΔ 115/2004 (δεν έχει οργανώσει ή δεν συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης) υπόκειται βάσει των άρθρων 20 και 14 αντίστοιχα σε ποινικές αστικές και διοικητικές κυρώσεις και η διανομή των προϊόντων του δεν είναι σύννομη.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) στοχεύει στην θέσπιση μέτρων για την διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που ανταποκρίνονται στους στόχους και τις γενικές αρχές του νόμου 2939/2001 και την Οδηγία 2006/66 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτυγχάνεται πιό αποτελεσματικά για την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και η παραιτέρω αξιοποίησή τους.

Στην ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 καταγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και μέτρων που στοχεύουν:

  • Στην πρόληψη και περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων.
  • Μείωση της επικινδυνότητας των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ως προς την περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα.
  • Μείωση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στα οικιακά απόβλητα
  • Προώθηση της αξιοποίησης – ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τελικού χρήστη.
  • Οδηγίες για την χωριστή συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών.
  • Επίτευξη των στόχων συλλογής του 25% κατά βάρος των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διακινήθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία τριετία μέχρι την 26/9/2012 και του 45% κατά βάρος των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διακινήθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία τριετία μέχρι την 26/9/2016.

Τέλος στην ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 αναγράφονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών, εισαγωγέων και ανακυκλωτών Η.Σ. καθώς και των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

Από 01/01/2021 η διαχείριση των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που είναι ενσωματωμένες σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΗΗΕ) εντάσσεται στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΑΦΗΣ. Με την ένταξη στην ΑΦΗΣ θα παρέχεται πλήρης κάλυψη στους παραγωγούς ΗΗΕ σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις τους από την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ενσωματωμένες φορητές στήλες και συσσωρευτές. Η ΑΦΗΣ θα είναι υπεύθυνη για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των ΑΗΣΣ (Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών) μέσω των υποδομών της.

Για την υλοποίηση της ένταξης στην ΑΦΗΣ των ενσωματωμένων φορητών ΗΣ&Σ από 01/01/2021, αλλά και των μεμονωμένων φορητών  ΗΣ&Σ και την κάλυψή σας ως υπόχρεων έναντι της κείμενης νομοθεσίας, απαιτείται να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες :

  • Αν είστε ήδη μέλος της ΑΦΗΣ παρακαλούμε να υπογράψετε το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σύμβασης εις διπλούν και να μας το αποστείλετε για υπογραφή και από την εταιρεία μας. Το ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο θα σας επιστραφεί για το αρχείο σας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

  • Αν είστε νέο μέλος της ΑΦΗΣ ως παραγωγός ΗΗΕ με ενσωματωμένες φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές παρακαλούμε να υπογράψετε τη συνημμένη σύμβαση συνεργασίας εις διπλούν και να μας την αποστείλετε για υπογραφή και από την εταιρεία μας. Το ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο θα σας επιστραφεί για το αρχείο σας.

ΣΥΜΒΑΣΗ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΣΤΟ_ΣΣΕΔ_ΑΦΗΣ

*Δεκτές και ηλεκτρονικές υπογραφές.