ΑΦΗΣ ΑΕ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 54

Τ.Κ. : 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Τηλ. : 210 8030244

Πληροφορίες: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

e-mail:  info@afis.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ (ΣΕΠ.2021 – ΑΠΡ.2022) 

Η ΑΦΗΣ ΑΕ σκοπεύει να λανσάρει τον Σεπτέμβριο 2021 μια εξαμηνιαία καμπάνια που θα απευθύνεται στα παιδιά με στόχο να τα ευαισθητοποιήσει και τελικά να τα ενεργοποιήσει στο θέμα της ανακύκλωσης μπαταριών. Για τον παραπάνω σκοπό, η εταιρεία διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παιδική της καμπάνια.

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού – Χρόνος εκτέλεσης

Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε, εκπαιδεύσουμε, ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τα παιδιά για την ανακύκλωση των μπαταριών, και μέσω αυτών να περάσουμε το μήνυμα και στις οικογένειές τους. Πιο συγκεκριμένα, target audience είναι τα παιδιά σχολικής ηλικίας 8-12 ετών και λυκόπουλα του προσκοπισμού.

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από τον χρόνο ανάθεσης και υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

2. Campaign brief

Η εταιρεία μας στοχεύει στη δημιουργία μίας συνειδητοποιημένης κοινωνίας στο θέμα της ανακύκλωσης. Η αρχή της επίτευξης του στόχου πραγματοποιείται από τα παιδιά, τα οποία γρήγορα αφομοιώνουν τις νέες συνήθειες που επιτάσσει η εποχή για ένα βιώσιμο μέλλον.

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να τους μιλήσουμε με τη δική τους γλώσσα και τους δικούς τους κωδικούς, να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους, να τους δώσουμε κίνητρα και να αφυπνίσουμε τον εθελοντισμό τους .

Resources

 • Χρήση του microsite της ΑΦΗΣ παιδικού κοινού
 • Τοποθετημένοι κάδοι της ΑΦΗΣ περίπου στο 95% των δημοτικών σχολείων
 • Σελίδα Facebook της ΑΦΗΣ
 • Παιδικά βίντεο της ΑΦΗΣ
 • Mr Batt, spokesman hero, και πιθανώς
 • Συνεργασία με Υπόχρεα αλυσίδα λιανικής

Deliverables

 • Top of mind ρεύμα ανακύκλωσης στις παιδικές ηλικίες
 • Αύξηση της συλλογής από δημοτικά σχολεία της χρονιάς 2021-22 vs 2018-19 κατά 20%

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ενδιαφερομένη διαφημιστική εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει την προσφορά της έως την 21η Μαΐου στα γραφεία μας σε σφραγισμένο φάκελο και να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Campaign Concept
 2. Mechanism και Call-to-Action
 3. Προτεινόμενος Προϋπολογισμός (itemized)
 • Η περιγραφή concept και μηχανισμού υλοποίησης να είναι σε usb

Οι προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τα παραπάνω θα απορρίπτονται.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2.2 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αποστείλουν προσφορά ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της ΑΦΗΣ ΑΕ (Λεωφ. Πεντέλης 54, Τ.Κ. 15235 Βριλήσσια, Υπόψιν κας  Σαλώμης Διακρούση)  μέχρι το αργότερο 21/05/2021 (καταληκτική ημερομηνία).

5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την ΑΦΗΣ Α.Ε μετά από συνολική εκτίμηση του φακέλου προσφοράς, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο σημείο 3. Μεταξύ της ΑΦΗΣ και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας. Η εξόφληση των τιμολογίων του Αναδόχου θα γίνει με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του. Το 50% του ποσού θα εξοφληθεί με την αποδοχή και το υπόλοιπο 50% έπειτα από 30 ημέρες από την παράδοση του έργου.

Η παράδοση του έργου θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η ΑΦΗΣ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των συνεργατών τους, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για τον διαγωνισμό. Η ΑΦΗΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν α) για την καταχώριση των προσωπικών τους στοιχείων, και των στοιχείων του φακέλου που θα προσκομίσουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, β) για την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, από την ΑΦΗΣ ή/και από τρίτα μέρη που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του (Διαγωνισμού), καθώς και γ) για τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι σε σχέση με τα στοιχεία τρίτων που περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας έχουν διασφαλίσει την τήρηση όσων προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά δε αναφορικά με την ενημέρωση και την εξασφάλιση συναίνεσης των υποκειμένων.

Η ΑΦΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν καθώς και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενα με την ΑΦΗΣ τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά σε δικηγόρους, εταιρείες συμβούλων, υπεύθυνοι ΙΤ, εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ). Η ΑΦΗΣ διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Τα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται στην ΑΦΗΣ στο πλαίσιο του παρόντος δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή για διαδραστική εμπορική επικοινωνία.

Αρμόδια και υπεύθυνη για τον Διαγωνισμό: Σαλώμη Διακρούση, email: sdiakrousi@afis.gr

Share