1. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «Α.Φ.Η.Σ. ΑΕ» που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής (Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 73, Τ.Κ 151 27) και αποτελεί τον εγκεκριμένο από την πολιτεία φορέα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών, διοργανώνει τον παρακάτω διαγωνισμό με τίτλο «Power Up(στο εξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής οι «Όροι Συμμετοχής»).

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.

  1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 17/2/2020 και ώρα 12:00 έως 16/3/2020 και ώρα 23:59. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού η συμμετοχή δεν είναι πλέον δυνατή και σε δεν λαμβάνεται υπόψιν στην κλήρωση.

  1. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η συμμετοχή ατόμων κάτω των 18 ετών είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της ΑΦΗΣ καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται με την καταχώρηση απάντησης στην προκαθορισμένη ερώτηση «Εσύ πού ανακυκλώνεις τις μπαταρίες σου; Γράψε μας τη διεύθυνση του σημείου!». Η καταχώρηση απάντησης στην παραπάνω ερώτηση αποτελεί αυτόματα συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

  1. Δώρο Διαγωνισμού

Το δώρο του διαγωνισμού είναι συσκευασία που περιέχει επώνυμες μπαταρίες TOSHIBA, ένα φακό mini led, ένα power bank  συνολικής αξίας 45 Ευρώ. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται, ούτε μπορεί να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα. Ο Νικητής του Διαγωνισμού μπορεί να παραλάβει το δώρο του σε διάστημα  15 ημερών από την ανάδειξή του.

  1. Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητή

H ΑΦΗΣ συγκεντρώνει όλες τις συμμετοχές οι οποίες έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα γίνει μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση εφαρμογής παραγωγής τυχαίου αριθμού , την Πέμπτη 19/03/2020 παρουσία της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Τσώνου.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την παραπάνω ορισθείσα ημέρα, η ΑΦΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα  της κλήρωσης,  έχοντας προηγουμένως προβεί σε σχετική ανακοίνωση με την οποία ορίζεται η νέα ημέρα και ώρα της κλήρωσης.

  1. Ενημέρωση Νικητών – Διαδικασία παραλαβής δώρου

Οι νικητές θα ενημερωθούν με σχετικό email ή/και τηλεφωνικώς την Παρασκευή 20/3/2020.

  1. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

H ΑΦΗΣ διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η ΑΦΗΣ δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.

  1. Περιορισμός ευθύνης της ΑΦΗΣ

H ΑΦΗΣ, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η «Α.Φ.Η.Σ. ΑΕ, Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 73, Μελίσσια, Τ.Κ 151 27,   ΤΗΛ. 210 8030244 & 210 8030355 , email: info@afis.gr ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα (π.χ ονοματεπώνυμο,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό τα οποία είναι απαραίτητα για τον διαγωνισμό. Η ΑΦΗΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και την ανάρτηση των στοιχείων τους (όνομα – επώνυμο) σε περίπτωση που κληρωθούν ως Νικητές. Η ΑΦΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενα με τη ΑΦΗΣ τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού. Η ΑΦΗΣ  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τα προσωπικά δεδομένα, των οποίων γίνεται συλλογή και επεξεργασία στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν θα χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της ΑΦΗΣ  (υπεύθυνη επικοινωνίας: Διακρούση Σαλώμη )

Ο Συμμετέχων στον Διαγωνισμό δηλώνω ότι ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ

Share