Η ΑΦΗΣ ΑΕ διενεργεί  ανοιχτό διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο της κατασκευής εταιρικής ιστοσελίδας.

§1. Αντικείμενο Διαγωνισμού – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας της ΑΦΗΣ, η οποία πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων συνεργατών με κλειδάριθμο
  • Ηλεκτρονική επικοινωνία με το εταιρικό CRM

Η κατασκευή της ιστοσελίδας θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός μήνα από τον χρόνο ανάθεσης του έργου και υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

§2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με εμπειρία στην ανάπτυξη ιστοσελίδων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

2.2 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αποστείλουν προσφορά ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της ΑΦΗΣ ΑΕ (ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73, Υπόψιν κ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ)  μέχρι 6/5/2019 (καταληκτική ημερομηνία).

§3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:

  • Τεχνική Προσφορά στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι επί μέρους εργασίες.
  • Οικονομική Προσφορά.

Οι προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τα παραπάνω θα απορρίπτονται.

§4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες ε ν ε ν ή ν τ α (90) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

§5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την ΑΦΗΣ Α.Ε μετά από συνολική εκτίμηση του φακέλου προσφοράς, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο σημείο 3. Μεταξύ της ΑΦΗΣ και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας. Η εξόφληση των τιμολογίων του Αναδόχου θα γίνεται με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του, εντός 30 ημερών από το τέλος του μήνα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

§6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η ΑΦΗΣ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των συνεργατών τους, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για τον διαγωνισμό. Η ΑΦΗΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν α) για την καταχώριση των προσωπικών τους στοιχείων, και των στοιχείων του φακέλου που θα προσκομίσουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, β) για την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, από την ΑΦΗΣ ή/και από τρίτα μέρη που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του (Διαγωνισμού), καθώς και γ) για τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι σε σχέση με τα στοιχεία τρίτων που περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας έχουν διασφαλίσει την τήρηση όσων προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά δε αναφορικά με την ενημέρωση και την εξασφάλιση συναίνεσης των υποκειμένων.

Η ΑΦΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν καθώς και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενα με την ΑΦΗΣ τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά σε δικηγόρους, εταιρείες συμβούλων, υπεύθυνοι ΙΤ, εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ). Η ΑΦΗΣ διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται στην ΑΦΗΣ στο πλαίσιο του παρόντος δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή για διαδραστική εμπορική επικοινωνία.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στον υπεύθυνο Επεξεργασίας ΑΦΗΣ A.E – ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73 – ΤΚ 15127– ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΤΗΛ. 2108030244, 2108030355, email: info@afis.gr.

ΑΦΗΣ ΑΕ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73

Τ.Κ. : 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Τηλ. : 210 8030244

Fax : 210 8030604

Πληροφορίες: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

e-mail:  info@afis.gr

Share