Η ΑΦΗΣ ΑΕ (Λ. Πεντέλης 54 & Κύπρου, 3ος όροφος διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια κάδων απόρριψης μπαταριών.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΗΣ ΑΕ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. Πεντέλης 54 & Κύπρου, Βριλήσσια (3ος όροφος)

Τ.Κ. : 152 35

Τηλ. : 210 8030244/355

Fax : 210 8030604

Πληροφορίες: Κάτσιου Νίκη-Μαρία

e-mail: info@afis.gr

11/7/2024 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ

Η ΑΦΗΣ ΑΕ (Λ. Πεντέλης 54 & Κύπρου, 3ος όροφος, διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλαστικών κάδων για τη αποκομιδή μπαταριών σε στεγασμένους δημοσίους και ιδιωτικούς χώρους.

1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  Σε ετήσια βάση, η εταιρία προβλέπει να προμηθευτεί περίπου 6.000 τμχ κάδων, συνολικά, με αναλογία 10 Lt. / 20 Lt.:  4:1 και σε 3-4 φορτώσεις ετησίως (partial shipments).

  Οι πλαστικοί κάδοι θα είναι τυλιγμένοι ατομικά με συρικνούμενο φιλμ (shrinked film) για την προστασία τους από βαθουλώματα ή/και γδαρσίματα και τοποθετημένοι επί ευρωπαλετών.

  Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι CIF.

  Ο χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία αίτησης παραγγελίας ως την παράδοση στις εγκαταστάσεις της ή άλλο αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η εταιρία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μήνες.

  Η εξόφληση των τιμολογίων θα εκτελείται ηλεκτρονικά και μετά την παραλαβή των αγαθών ώστε να πιστοποιείται η ποσότητα και η καλή κατάσταση των προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

  2. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Οι κάδοι θα πρέπει να είναι δύο διαστάσεων: 10 Lt. και 20 Lt. Θα αποτελούνται από τέσσερα (4) μέρη: από την σωλήνα/κορμό του κάδου, την βάση, το καπάκι (το οποίο θα είναι αποσπώμενο προς διευκόλυνση αδειάσματος του περιεχομένου) και το εσωτερικό εκτυπωμένο φιλμ. Στον πάτο της βάσης θα υπάρχει ειδικό υλικό (τύπου σφουγγάρι) προς απορρόφηση κραδασμών κατά την ρίψη υλικών εντός του κάδου.

  Εσωτερικά του κάδου θα είναι τοποθετημένο το εκτυπωμένο φιλμ με μεταξοτυπία 4χρωμίας  και εικαστικά που θα επιλέξει η ΑΦΗΣ ΑΕ.

  Οι κάδοι θα πρέπει να διαθέτουν ανθεκτικότητα ερχόμενοι σε επαφή με διαρροές από τα συνήθη διαβρωτικά υγρά μπαταριών και να εξασφαλίζουν αντοχή για τουλάχιστον 10 έτη κανονικής χρήσης.

  Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κάδων:

  Χωρητικότητα ΚάδουΥλικόΎψος (cm)Αναλογία ύψους/διάμετροΔιάμετρος βάσης (cm)Χρώμα κάδουΧρώμα βάσηςΧρώμα καπακιούΒάρος κάδου (kg)
  10 Lt.Πολυκαρβουνικό πλαστικό~100 cm8.0 – 8.5~ 28διαφανήςπράσινοπράσινο1,5 – 2
  20 Lt.Πολυκαρβουνικό πλαστικό~100 cm5.5 – 6.0~ 28διαφανήςπράσινοπράσινο2,5 – 3

  3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  3.1   Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οι ίδιοι να κάνουν τουλάχιστον την συναρμολόγηση των κάδων.

  Η ΑΦΗΣ έχει δικαίωμα να ζητήσει, συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα και αξιοπιστία των διαγωνιζομένων.

  • Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της ΑΦΗΣ ΑΕ (Λ. Πεντέλης 54 & Κύπρου, Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 35, Υπόψιν κας. Κάτσιου) μέχρι την Πέμπτη 25/7/2024 (καταληκτική ημερομηνία).

  4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται δύο σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι με τις ενδείξεις:

  4α) Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και

  • Σύντομη περιγραφή της εταιρείας.
  • Τεχνική περιγραφή των προϊόντων.
  • Δήλωση υπογεγραμμένη από τον φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου – ατομικής επιχείρησης) ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (σε περίπτωση νομικού προσώπου), στην οποία θα αναφέρεται «Ο Συμμετέχων στον Διαγωνισμό δηλώνω ότι ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ».

  4β) Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»).

  5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες ε ν ε ν ή ν τ α (90) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

  6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έγιναν αποδεκτές. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  Οι προσφορές αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Τιμή 70%.
  • Ποιότητα προϊόντων υπηρεσιών 20%.
  • Εξυπηρέτηση 10%.

  Τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι:

  • Η εμπειρία σε αντίστοιχα έργα εταιρειών, οργανισμών και φορέων.
  • Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου στον απαιτούμενο χρόνο.
  • Η μεθοδολογία σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των προϊόντων.
  • Πιστοποίηση εφαρμογής κατά ISO 9001.

  7. AMOIBH ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Η εξόφληση πληρωμής του τιμολογίου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνεται με τραπεζική μεταφορά σε Τραπεζικό Λογαριασμό του εντός 30 ημερών.

  8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η ΑΦΗΣ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για τον διαγωνισμό. Η ΑΦΗΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

  Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν α) για την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων, και των στοιχείων του φακέλου που θα προσκομίσουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, β) για την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, από την ΑΦΗΣ ή/και από τρίτα μέρη που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του (Διαγωνισμού), καθώς και γ) για τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η ΑΦΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν καθώς και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενα με τη ΑΦΗΣ τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά σε δικηγόρους, εταιρείες συμβούλων, υπεύθυνοι ΙΤ, εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ). Η ΑΦΗΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

  Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Περαιτέρω οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αντιταχθούν πλήρως ή εν μέρει στη μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων για εμπορικές πληροφορίες, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή για διαδραστική εμπορική επικοινωνία.

  Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στον υπεύθυνο Επεξεργασίας ΑΦΗΣ A.E – Λ. Πεντέλης αρ. 54 – ΤΚ 15235 – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΤΗΛ. 210 8030244, 210 8030355, email: info@afis.gr

  Share