Η ΑΦΗΣ ΑΕ διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σκοπό τη συνεργασία και τη σύναψη διετούς σύμβασης για την αγορά διαφημιστικού χρόνου και χώρου για λογαριασμό της στα διαδικτυακά μέσα και τα τηλεοπτικά κανάλια. Το concept της νέας διαφημιστικής καμπάνιας της ΑΦΗΣ με μήνυμα επικοινωνίας «Κάνε την ανακύκλωση μπαταριών συνήθεια» και campaign slogan «Μπαταρίες πήρες;» ανήκει στη διαφημιστική εταιρεία ADMINE, όπου η ίδια εταιρεία επιμελήθηκε και το δημιουργικό. Το γύρισμα του τηλεοπτικού σποτ θα γίνει από την εταιρεία TOPCUT MODIANO.

Target group

Ενήλικες ηλικίας 18-45 πανελλαδικά (core)

  • 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αγορά του διαφημιστικού χρόνου και χώρου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  για λογαριασμό της ΑΦΗΣ. Η καμπάνια προβλέπεται να ξεκινήσει στις 3/5/2022.

Έχοντας υψηλή πυκνότητα κάδων συλλογής πανελλαδικά, σκοπός της επικοινωνίας είναι να χτίσουμε τη συνήθεια, ώστε όταν βγαίνει ο καθένας από το σπίτι του να θυμάται να παίρνει τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες προς ανακύκλωση. Ως εκ τούτου, ο στόχος της καμπάνιας είναι η ενίσχυση του μηνύματος. Χρησιμοποιώντας την τηλεόραση στοχεύεται η επίτευξη βέλτιστης κάλυψης (Reach@75%), ενώ μέσω των digital στοχεύεται πρωτίστως η συμπληρωματική κάλυψη κοινού (νεανικό και εργαζόμενο) και δευτερευόντως engagement.

Για το ενδεικτικό πλάνο προβολής το πρώτο έτος,  στα  τηλεοπτικά κανάλια θα πρέπει να αναφέρονται τα εκτιμώμενα GRP’s, Reach@F1+ & CPR κάθε burst και για τα digital τα εκτιμώμενα views. Τα bursts αναφέρονται παρακάτω:

1ο Burst: 3/5 – 9/6/2022 (TV & Digital)

2ο Burst: 10/9 – 17/10/2022 (TV & Digital)

3ο Burst: 28/11 – 28/12/2022 (TV & Digital)

4ο Burst: 16/1 – 28/2/2023 TV

23/1 – 31/3/2023 Digital

Αναφέρεται ότι η διάρκεια του full version TVC θα είναι 40 seconds και του cut version τα 20 seconds, ενώ του kid version διάρκειας 20 seconds θα προβάλλονται στη παιδική ζώνη στο 3ο burst.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η διαφημιστική δαπάνη για το πρώτο έτος είναι 700.000€ (500.000€ για δαπάνη στα τηλεοπτικά μέσα και 200.000€ σε digital με δυνατή ανακατανομή μίγματος 20.000€) συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του Media shop.

Εκτιμάται ότι για το δεύτερο έτος της συνεργασίας το σχετικό κόστος θα ανέλθει στο ίδιο επίπεδο δηλ.700.000€.

  • 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν νομικά πρόσωπα, με εμπειρία στην αγορά του διαφημιστικού χρόνου και χώρου, καθώς και υγιή οικονομική θέση.

2.2 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αποστείλουν προσφορά ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της ΑΦΗΣ ΑΕ (ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 54, Υπόψιν κας Νίκης Κάτσιου)  μέχρι 12/4/2022 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 17.00 .

2.3 Αφού ενημερωθούν οι επιλεγμένες διαφημιστικές εταιρίες μέχρι τις 14/04/2022, θα προσκληθούν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στις 18 ή 19/4/2022. Η παρουσίασή τους, διάρκειας 1 ώρας, θα γίνει διαδικτυακά ή δια ζώσης στα γραφεία της ΑΦΗΣ.

  • 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:

  • Οικονομική Προσφορά (αμοιβή & YEB)
  • Ενδεικτικό Πλάνο Προβολής

Οι προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τα παραπάνω θα απορρίπτονται.

  • 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

  • 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την ΑΦΗΣ Α.Ε μετά από συνολική εκτίμηση του φακέλου προσφοράς, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο σημείο 3. Μεταξύ της ΑΦΗΣ και του Αναδόχου θα υπογραφεί 2ετης σύμβαση συνεργασίας. Η εξόφληση των τιμολογίων του Αναδόχου θα γίνεται με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του, εντός 90 ημερών από το τέλος του μήνα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

  • 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η ΑΦΗΣ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των συνεργατών τους, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για τον διαγωνισμό. Η ΑΦΗΣ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν α) για την καταχώριση των προσωπικών τους στοιχείων, και των στοιχείων του φακέλου που θα προσκομίσουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, β) για την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, από την ΑΦΗΣ ή/και από τρίτα μέρη που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του (Διαγωνισμού), καθώς και γ) για τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι σε σχέση με τα στοιχεία τρίτων που περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας έχουν διασφαλίσει την τήρηση όσων προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά δε αναφορικά με την ενημέρωση και την εξασφάλιση συναίνεσης των υποκειμένων.

Η ΑΦΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν καθώς και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενα με την ΑΦΗΣ τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά σε δικηγόρους, εταιρείες συμβούλων, υπεύθυνοι ΙΤ, εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ). Η ΑΦΗΣ διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται στην ΑΦΗΣ στο πλαίσιο του παρόντος δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή για διαδραστική εμπορική επικοινωνία.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στον υπεύθυνο Επεξεργασίας ΑΦΗΣ A.E – ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 54 – ΤΚ 15235– ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΤΗΛ. 2108030244, 2108030355, email: info@afis.gr.

ΑΦΗΣ ΑΕ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 54

Τ.Κ. : 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Τηλ. : 210 8030244

Πληροφορίες: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

e-mail:  info@afis.gr

Share