Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών; - ΑΦΗΣ

Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών;

Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών;

Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών;

Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία
ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που
αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση
των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά
τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την
επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή
νέων μπαταριών ή άλλων προιόντων.