Περιβαλλοντική Πολιτική - ΑΦΗΣ

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η πολιτική της εταιρείας μας είναι αφενός μεν να συμμορφωνόμαστε πλήρως με τα όρια που τίθενται από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας μας και με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις, αφετέρου δε να πληρούμε τους προβλεπόμενους στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς, σε ένα πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης.
Για να το επιτύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001:2004, χρησιμοποιώντας το σύστημα αυτό για την διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον κατά την λειτουργία της επιχείρησης.

Η πολιτική μας είναι τέτοια ώστε η λειτουργία της εταιρείας μας να ανταποκρίνεται στο επίπεδο ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας που προσδοκάται από μία εταιρεία η οποία εκπληρώνει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Είμαστε διατεθειμένοι να κοινοποιούμε την τακτική μας και την απόδοση της εταιρείας μας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πειθαρχούμε σε συνεχή βάση στα καθορισμένα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής αξιοπιστίας που περιγράφονται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας μας. Θα διασφαλίσουμε την λειτουργία των κατάλληλων διαχειριστικών τεχνικών και την σχετική έγγραφη τεκμηρίωση, με σκοπό να επιτύχουμε τη διατήρηση της τακτικής μας σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, η διευθυντική ομάδα θα διασφαλίσει ότι διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης πελατών, εργαζομένων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.

Είναι πολιτική της εταιρείας να διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό της έχει κατάλληλη εκπαίδευση, έτσι ώστε κάθε άτομο να κατανοεί τις περιβαλλοντικές πτυχές της εργασίας του και να έχει τον έλεγχο των ευθυνών του.

Η πολιτική μας, περιλαμβάνει επίσης τις σχέσεις μας με τους προμηθευτές μας, με τους οποίους θα προωθήσουμε αμοιβαίου οφέλους καλύτερες λειτουργίες που θα συνεισφέρουν στην περιβαλλοντική προστασία.

Είναι πολιτική της εταιρείας να αγωνίζεται διαρκώς για την βελτίωση της απόδοσης της όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση πάντα με την φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτήν.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης καλεί όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας, προσπαθώντας να κατανοήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει την πολιτική αυτή σε όλα τα επίπεδα. Ως Διοίκηση της επιχείρησης θα παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη σε όλα τα στάδια του Σχεδιασμού και της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μελίσσια, Οκτώβριος  2014