Το Έργο Της ΑΦΗΣ - ΑΦΗΣ

Το Έργο Της ΑΦΗΣ

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A) και την ΚΥΑ  41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11.10.2010). Λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση φορητών μπαταριών προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

 

Η εταιρεία είναι ο εγκεκριμένος φορέας που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ’ αριθμόν 106155/7.7.2004 απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών στην χώρα μας. Η ανανέωση άδειας της ΑΦΗΣ Α.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 165.2/06.03.2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΕΔΣΑΠ (Συνεδρίαση 165 η /06.03.2020), ΑΔΑ: Ψ5ΙΑ46Ψ8ΟΖ-8ΚΛ.

 

Το 2015 η ΑΦΗΣ πιστοποιήθηκε με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

 

Η αποστολή μας είναι η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους διαφάνειας, ειλικρινούς συνεργασίας, τακτικής ενημέρωσης και σεβασμού προς τους πολίτες, υπόχρεους και συνεργάτες, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Βασικοί μας στόχοι:

  • Ευαισθητοποίηση τελικού χρήστη και συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.
  • Ενεργή συμμετοχή διαφόρων φορέων με όφελος την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης.
  • Συμβολή και στήριξη των υπόχρεων εισαγωγέων στην ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος.
  • Μεγιστοποίηση του όγκου συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών.

 

Συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με τα εξής :

Τοποθέτηση ειδικών κάδων

για την εναπόθεση των χρησιμοποιημένων μπαταριών, σε σημεία εύκολα προσβάσιμα στον καταναλωτή.

Συλλογή των μπαταριών

από τους κάδους συλλογής και μεταφορά τους σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης.

Διαλογή των μπαταριών

ανά τύπο μπαταρίας.

Αποστολή τους σε εργοστάσια του εξωτερικού

όπου γίνεται η ανακύκλωση με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον και ανακτώνται τα βασικά μέταλλα.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη

για το νέο πρόγραμμα της ανακύκλωσης μέσω των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης και προωθητικών ενεργειών.

Συστηματική παρακολούθηση

των παραπάνω διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών με το ελάχιστο δυνατό κόστος.